Gorianikova, I., Sorokina, I., & Myroshnychenko, M. (2016). Apoptotic Activity of Cells of Thymus and Spleen in Children Born To Women Who Led an Unhealthy Lifestyle. Diagnostic Pathology, 1(8). doi:10.17629/www.diagnosticpathology.eu-2016-8:214