Kayser, K., Borkenfeld, S., Serguieva, K., & Kayser, G. (2015). How do I diagnose metastatic giant cell tumor into lung. Diagnostic Pathology, . doi:10.17629/www.diagnosticpathology.eu-2015-1:65